pilotBSP.pl579 855 940
GERARD SZUSTEK
wdrożenie dronów i szkolenia:
biznes, służby, instytucje
wyznaczony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
do prowadzenia
kursów z teorii, szkolenia praktycznego i egzaminowania
579 855 940(tel. w godz. 8:00 - 18:00)(Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra)

Misja i cele
PilotBSP.pl Gerard Szustek wraz z zespołem współpracowników przygotowuje kandydatów na pilotów bezzałogowych statków powietrznych do bezpiecznego i legalnego użytkowania tych urządzeń w przestrzeni powietrznej.
Decyzją Urzędu Lotnictwa Cywilnego podmiot, którym zarządzam uznany został za operatora szkolącego, który w praktyce przygotowuje i ocenia kandydatów na pilotów bsp oraz został wyznaczony do prowadzenia egzaminów prowadzących do uzyskania kompetencji w kategoriach A2, NSTS-01, NSTS-02, NSTS-05, NSTS-06.

Realizując wymienione cele i podrzędne zadania przygotowane zostały dla Was z największą skrupulatnością i zaangażowaniem:
 • materiały szkoleniowe na wykłady z teorii
 • program ćwiczeń praktycznych z manewrów i procedur wymaganych w lotnictwie bezzałogowym
 • rozszerzony program ćwiczeń praktycznych oraz obsługi zaawansowanych narzędzi software'owych
Nasz program szkoleniowy oraz materiały spełniają w zupełności wymagania stawiane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz Europejską Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).
Ponadto przygotowują do specyfiki pracy zawodowej pilota bezzałogowych statków powietrznych - jest to ceniona bardzo wartość przez naszych klientów.
Scenariusze ćwiczeń i lotów podlegających końcowej ocenie są dostosowywane do przewidywanej specyfiki pracy naszych kursantów.

O jakości materiału szkoleniowego świadczą opinie klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Zaufali nam i podjęli współpracę mm.in. służby mundurowe: Lasy Państwowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Ochotnicze Straże Pożarne, Polska Policja

W roku 2022 i 2023 PilotBSP.pl Gerard Szustek stał się oficjalnym:
 • akredytowanym partnerem szkolącym GREy by Droneradar Sp. z o.o. (producent aplikacji DroneRadar)
 • partnerem AirData.com przeprowadzjącyh prezentacje i szkolenia
 • członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa
 • członkiem Geodezyjnej Izby Gospodarczej

FAQ (rozwiń)

Operator BSP - Operator drona

pytania i odpowiedzi

DEFINICJE W LOTNICTWIE BEZZAŁOGOWYM
Podane definicje mają źródło w aktach prawnych, encyklopediach i słownikach, opracowaniach naukowych, w publikacjach urzędów, instytucji i organizacji oraz tam gdzie nie można było ich ustlić sformułowane zostały przez instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek

INTERPRETACJE DEFINICJI I PRZEPISÓW
Interpretacje opierają się na materiałach i wypowiedziach instytucji lotniczych w tym: prawników, ekspertów, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a miejscami własną interpetację instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek.

Interpretacje te będą przydatne w praktyce operatora i pilota bsp i powinny być wystarczające do zrozumienia omawianych przepisów oraz zagadnień to jednak zawsze należy traktować je jako pomoc i wskazówkę - nie są bowiem źródłem prawa, ani wiążącą interpretacją, więc nie można na ich podstawie wywodzić żadnych praw, ani definitywnie przesądzać o wykładni.


Operator bsp to wg definicji w rozporządzeniu delegowanym komisji UE 2019/945

„operator bezzałogowego systemu powietrznego” (definicja nr 4)

Oznacza dowolną osobę prawną lub fizyczną eksploatującą lub zamierzającą eksploatować co najmniej jeden bezzałogowy system powietrzny.


Należy zastanowić się nad tym czym jest eksploatacja. Będzie ona w naszym kontekście oznaczać użytkowanie bezzałogowego statku powietrznego, często również powiązane z czerpaniem dzięki temu korzyści. Operatorem będzie więc ten podmiot, osoba fizyczna lub prawna, który do realizacji swoich celów wykorzystuje drony.


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak

Obowiązki operatora bsp w kategorii otwartej

Operator bezzałogowego systemu powietrznego dopełnia wszystkich poniższych obowiązków:

Źródło definicji: Rozporządzenie wykonawcze komisji UE 2019/945. Obowiązujące od stycznia 2021 roku.

 • opracowuje procedury operacyjne dostosowane do rodzaju operacji oraz związanego z nią ryzyka
 • zapewnia, aby w ramach wszystkich operacji efektywnie wykorzystywano widmo radiowe oraz wspierano efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń; mnogość urządzeń wykorzystujących fale radiowe wymaga, aby współdzielić zasoby pasm radiowych w sposób efektywny, nie zakłócający współużytkowania i zapewniający skuteczność
 • wyznacza pilota bezzałogowego statku powietrznego do każdej operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego; odpowiada, za to komu, czy odpowiedniej osobie powierzył bezzałogowy statek powietrzny
 • zapewnia, aby piloci bezzałogowych statków powietrznych oraz wszyscy pozostali członkowie personelu wykonujący zadania wspierające daną operację znali instrukcję użytkownika dostarczoną przez producenta bezzałogowego systemu powietrznego oraz:
  • mieli odpowiednie kompetencje – w podkategorii, w ramach której mają być wykonywane planowane operacje z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego zgodnie z sekcjami UAS.OPEN.020 (A1), UAS.OPEN.030 (A2 lub UAS.OPEN.040 (A3) – do wykonywania swoich zadań lub w przypadku członków personelu innych niż pilot bezzałogowego statku powietrznego – ukończyli szkolenie w miejscu pracy opracowane przez operatora;
  • byli w pełni zaznajomieni z procedurami operatora bezzałogowego systemu powietrznego;
  • uzyskali informacje istotne z punktu widzenia planowanej operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego dotyczące wszelkich stref geograficznych opublikowanych przez państwo członkowskie, w którym operacja ma mieć miejsce, zgodnie z art. 15;/
 • w stosownych przypadkach aktualizuje informacje zawarte w systemie świadomości przestrzennej stosownie do planowanej lokalizacji operacji
 • w przypadku operacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego należącego do jednej z klas określonych w częściach 1–5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 zapewnia, aby: bezzałogowemu systemowi powietrznemu towarzyszyła odpowiednia deklaracja zgodności UE, w tym odniesienie do odpowiedniej klasy; oraz na bezzałogowym statku powietrznym umieszczono znak identyfikacyjny odnośnej klasy;
 • zapewnia, w przypadku operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w podkategorii A2 lub A3, aby wszystkie zaangażowane osoby obecne na obszarze operacji poinformowano o ryzyku oraz by wyraziły one wyraźną zgodę na udział w danej operacji.


Powiązane pojęcia
- Sprawdz również: Pilot BSP


Opublikowane: 18.03.2023 Aktualizacja: brak
Napisz pytanie, na które szukasz odpowiedzi. Postaram się ją tu umieścić.

PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp

.
pilotBSP.pl579 855 940
Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPPilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854