...trwają prace na stronie. Zmiana dotyczy treści merytorycznej oraz funkcjonalności technicznej.
Zapraszam za parę dni zapoznać się z wprowadzonymi zmianami. Zwiększką użyteczność przekazanych treści oraz wygodę korzystania. W sprawach kursów i egzaminów proszę po kontakt telefoniczny.

pilotBSP.pl579 855 940
GERARD SZUSTEK
Instruktor i egzaminator
pilotów BSP (dronów)
wyznaczony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
do prowadzenia
kursów z teorii, szkolenia praktycznego i egzaminowania
579 855 940(tel. w godz. 8:00 - 18:00)
(Wałbrzych, Świdnica, Legnica, Jelenia Góra, Bolków)

Misja i cele
Misją, którą realizuję w swojej działalności gospodarczej podmiotu PilotBSP.pl Gerard Szustek jest przygotowanie kandydatów na pilotów bezzałogowych statków powietrznych do bezpiecznego i legalnego użytkowania tych urządzeń w przestrzeni powietrznej. Decyzją Urzędu Lotnictwa Cywilnego podmiot, którym zarządzam uznany został za operatora szkolącego, który w praktyce przygotowuje i ocenia kandydatów na pilotów bsp oraz został wyznaczony do prowadzenia egzaminów prowadzących do uzyskania kompetencji w kategoriach A2, NSTS-01, NSTS-02, NSTS-05, NSTS-06. Realizując wymienione cele i podrzędne zadania przygotowany został przeze mnie, z pełnym zaangażowaniem, a także najwyższą skrupulatnością niniejszy materiał na kurs z teorii oraz program szkoleń praktycznych.

Oferty kursów z teorii i szkolenia praktycznegoW podstawowych ofertach dostarczona Państwu wiedza i przekazywane umiejętności obejmują zakres ujęty wymogami prawa krajowego, wytycznymi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) i wspólnotowego Unii Europejskiej, w tym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

W dodatkowych ofertach przygotowany jest rozszerzony pakiet wiedzy i umiejętności, które wykraczają poza ten wymagany zakres i przygotowują realnie już do wykonywania pracy zawodowego pilota bsp (dronów).

W roku 2022 PilotBSP.pl Gerard Szustek stał się oficjalnym, akredytowanym partnerem szkolącym GREy by Droneradar Sp. z o.o. (producent aplikacji DroneRadar)

widok z drona na Warszawę wymagają kursów z teorii
oraz szkoleń z manewrów i procedur

Kursy z teorii bsp online

szkolenia praktyczne w terenie

pilot bsp (drona)

kategorii otwartych: A1, A2, A3


operacje VLOS - w zasięgu widoczności wzrokowej

Kategoria “otwarta” (OPEN) - wprowadzenie (Art. 3, 2019/947)

Najbezpieczniejsze operacje, czyli mieszczące się w warunkach kategorii otwartej nie wymagają uzyskania zezwolenia na operację wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, ani nie wymagają od operatora złożenia oświadczenia o operacji.

Jakie loty będą możliwe w kategorii otwartej ?
(Art. 4, 2019/947)

Tylko te operacje lotnicze z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, które stwarzają niski stopień ryzyka są operacjami w kategorii otwartej.Zbiorcze warunki, które pozwalają traktować lot jako lot w kategorii “otwartej” to:

 • masa drona jest poniżej 25kg
 • dron:
  • należy do jednej z klas opisanych w rozporządzeniu 2019/945
  • lub został skonstruowany do użytku prywatnego
  • lub dotyczą go przepisy przejściowe (art.20)
 • bsp nie przekracza wysokości 120 m od najbliższego punktu powierzchni ziemi (dopasowując ścieżkę lotu do ukształtowania terenu)
 • bsp nie przekracza 15 m nad przeszkodą, jeżeli jest ona wyższa niż 105m (w odległości maksymalnie 50m od tej przeszkody)
 • lot szybowca bsp o MTOM 10kg, może być wykonany nie zachowując dwóch poprzednich warunków, o ile jego wysokość nie przekracza 120 m powyżej pilota (jedyny wyjątek)
 • lot jest prowadzony w sposób zapewniający warunki lotu VLOS
 • zapewniona jest bezpieczna odległość od osób
 • lot nie przebiega nad zgromadzeniami
 • statek powietrzny nie przewozi żadnych materiałów niebezpiecznych
 • nie zrzuca żadnych materiałów

Co jeśli choć jeden z warunków nie jest spełniony?

Nie spełnienie, któregokolwiek warunku oznacza, że operacja nie może być uznana za operację niskiego ryzyka i w ten sposób wykracza poza kategorię otwartą. Wymagane wtedy są wyższe uprawnienia, czyli do lotów w kategorii szczególnej lub lotów w kategori certyfikowanej.


JESZCZE WIĘCEJ WAŻNYCH INFORMACJI JEST DOSTĘPNYCH NA PŁATNYCH KURSACH Z TEORII I SZKOLENIACH Z PRAKTYKI
katalog
Omówienie teorii A1/A3, A2
CENA 69,00 zł (130 zł)
katalog
Instruktaż do obowiązkowej samopraktyki
CENA 169,00 zł (270 zł)

szkolenia można łączyć ze sobą (udzielam wtedy zniżki) lub można przejść je osobno
NSTS01NSTS05NSTS02NSTS06CERTYFIKATA1A2A3

pilot bsp (drona)

kursy dla kategorii szczególnych: NSTS-01,02,05,06


operacje VLOS, BVLOS - w zasięgu widoczności wzrokowej oraz po za nią

Kategoria “szczególna” (SPEC) - wprowadzenie (Art. 5, 2019/947)

Operacje w których jeden z wymogów stawianych operacjom w kategorii otwartej nie jest spełniony stają się wówczas operacjami, w których wzrasta poziom zagrożeń ponad dopuszczalny w kategorii otwartej. Będą one zaliczane do operacji o średnim lub nawet o wysokim stopniu zagrożeń i zostają objęte warunkami dla kategorii szczególnej lub kategorii nawet certyfikowanej. W kategorii “szczególnej” przeprowadza się ocenę ryzyka. Robi to operator oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Lot bsp można wykonać po weryfikacji zgłoszonej misji, a w niektórych sytuacjach po uzyskaniu uprzednio zgody ze strony ULC.

Jakie loty będą możliwe w kategorii szczególnej?

Tylko operacje lotnicze wykonywane bezzałogowym statkiem powietrznym, których wykonanie nie przekracza średniego poziomu ryzyka, czyli te, które:
 • nie są wykonywane nad zgromadzeniami osób
 • nie wiążą się z przewozem osób
 • nie wiążą się z przewozem materiałów niebezpiecznych, które w razie wypadku - mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób trzecich
 • nie zostały uznane przez ULC za operacje, które stwarzają ryzyka na tyle duże, że nie można odpowiednio ich ograniczyć bez objęcia SBSP oraz operatora certyfikacją, bądź też bez objęcia pilota bsp obowiązkiem uzyskania licencji

Zbiorcze warunki, jakie muszą być spełnione przy operacji w kategorii “szczególnej” to:

 • minimalny wiek pilota to ukończone 16 lat (planowane jest w przyszłości obniżenie do 14 lat)
 • pilot jest rejestrowany jako operator w rejestrze operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • pilot posiada kompetencje pilota odpowiednie do rodzaju wykonywanej operacji
 • noszenie kamizelki ostrzegawczej przez pilota wykonującego czynności lotnicze
 • utrzymuje się w odległości do 120 m od najbliższego punktu powierzchni Ziemi; pomiar odległości dostosowuje się odpowiednio do cech geograficznych terenu, takich jak równiny, wzgórza, góry
 • w przypadku lotu bezzałogowym statkiem powietrznym w operacji VLOS, w odległości do 50 metrów w poziomie od sztucznej przeszkody o wysokości przekraczającej 105 metrów, maksymalną wysokość operacji można zwiększyć o maksymalnie 15 metrów powyżej wysokości przeszkody
 • przesyła numer rejestracyjny operatora bsp do systemu zdalnej identyfikacji, jeżeli bsp jest wyposażony w taki system
 • umieszczony jest na bsp numer rejestracyjny operatora bsp
 • loty nie są wykonywane nad zgromadzeniami osób
 • można wykonywać lot nad osobami postronnymi
 • z uwzględnieniem warunków meteorologicznych
 • na warunkach określonych dla stref geograficznych, zgodnie z wytycznymi nr 24
 • po zgłoszeniu Agencji za pomocą systemu teleinformatycznego określonego przez Agencję, zamiaru wykonania operacji, jej miejsca, czasu oraz maksymalnej wysokości lotu
 • podczas operacji bezzałogowy statek powietrzny nie może przenosić materiałów niebezpiecznych.
 • w trakcie operacji jeden pilot obsługuje w locie tylko jeden bezzałogowy statek powietrzny
 • loty nad:
  • 1) portami morskimi,
  • 2) elektrowniami, ujęciami wody i oczyszczalniami ścieków,
  • 3) jednostkami wojskowymi i poligonami
  • wykonuje się za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym obiektem
 • operacje nad:
  • rurociągami paliwowymi
  • liniami energetycznymi
  • liniami telekomunikacyjnymi
  • zaporami wodnymi
  • śluzami
  • oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności
  sbsp musi być wyposażony w urządzenie lub system do zdalnego sterowania, zamontowane na jego pokładzie lub będący jego wyposażeniem w kamerę lub inne urządzenie pozwalające na obserwację otoczenia bsp, w celu zmniejszenia ryzyka kolizji z innym statkiem powietrznym lub przeszkodą;

Operacje w kategorii szczególnej, aby mogły być wykonane wymagają alternatywnie:

 • uzyskania zezwolenia na operację wydanego przez właściwy organ, w naszym kraju będzie to Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 • wykonywania w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego, które na swój wniosek otrzymały już zezwolenia na operacje od Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • złożenia oświadczenia o zgodności operacji z narodowym scenariuszem standardowym(NSTS) zgodnie z częścią B załącznika(UAS.SPEC.020 Oświadczenie o operacji)
 • posiadania przez operatora certyfikatu LUC z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z częścią C załącznika.
oraz wymagają, aby:
 • operator BSP bez względu na masę używanego drona, był zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
 • każdy dron musi być oznaczony numerem operatora.


JESZCZE WIĘCEJ WAŻNYCH INFORMACJI JEST DOSTĘPNYCH NA PŁATNYCH KURSACH Z TEORII I SZKOLENIACH Z PRAKTYKI
katalog
NSTS-01
CENA 770,00 zł (870 zł)
katalog
NSTS-05
(dla posiadaczy NSTS-01)
CENA 1170,00 zł (1270 zł)
katalog
NSTS-01,05
CENA 1670,00 zł (1940 zł)
katalog
NSTS-01,02,05,06
CENA 3670,00 zł (4470 zł)
Kliknij obrazek powyżej i otwórz

szkolenia dla początkujących

 • obsługa "pierwszego drona i pierwszy lot"
 • dobre praktyki
 • aplikacje dla droniarza - obsługa Drone Radar, Panasa UTM i inne

szkolenia dodatkowe

SZKOLENIA PLANOWANIA LOTÓW

szkolenia praktyczne z planowania lotów bezałogowymi statkami powietrznymi

wykorzystanie zaawansowanych narzędzi

katalog
GREy by DroneRadar

3h webinar online
CENA 350,00 zł (400 zł)
katalog
Litchi Mission Hub
2h online, 2h w terenie

CENA 356,00 zł (400 zł)
katalog
PansaUTM
2h online

CENA 158,00 zł (250 zł)
katalog
AirData
2h online

CENA 200,00 zł (280 zł)
 • dron narządziem dla fotografa
 • dron narzędziem dla filmowca
 • dron narzędziem dla geodety
 • dron narzędziem dla rolnika

EGZAMINY

egzaminy na europejskie i krajowe kompetencje pilota bsp

termin ustalany indywidualnie, wg Twoich potrzeb

katalog
EGZAMIN A2
CENA 47,90 zł
katalog
EGZAMIN NSTS
CENA 99,90 zł
Kliknij obrazek powyżej i otwórz

Napisz pytanie, na które szukasz odpowiedzi. Postaram się ją umieścić w zakładce FAQ.

PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp

.
pilotBSP.pl579 855 940

facebook/PilotBSPpl

google/PilotBSP

PilotBSP.pl Gerard Szustek


ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854